วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บทที่2 สารสนเทศ

สารสนเทศ
ข้อมูล
ข้อมูล ( data ) คือ ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราสนใจ ซึ่งข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น ตัวเลข ข้อความ เสียง ภาพและวีดิทัศน์
สารสนเทศ ( information )
สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพราะผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ระบบสารสนเทศ ( Information System )
ระบบสารสนเทศ ( Information System ) คือ การดำเนินงานกับข้อมูล ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรอาจใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์เป็นเครื่องมือที่ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการมีสามประเภทดัง นี้
สารสนเทศที่ทำเป็นประจำ
สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย
สารสนเทศที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้นเฉพาะ
ส่วนประกอบของสารสนเทศ
บุคลากร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
ข้อมูล
ประเภทของข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและบันทึกข้อมูลโดยตรง
ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึงข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้ว
การประมวลผลข้อมูล
การประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีกระบวนการย่อยหลายกระบวนการตั้งแต่การ รวบรวมข้อมูล แยกแยะ การตรวจสอบความถูกต้อง การคำนวณ การจัดลำดับ การรายงานผล รวมถึงการการส่งข้อมูล
วิธีการประมวลผล
การประมวลผลแบบเชื่อมตรง( online processing )
การประมวลผลแบบกลุ่ม ( batch processing )
การแทนข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแทนข้อมูลซึ่งเป็นชุดของตัวอักขระ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิดจึงกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสอง และมีการกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบฐานสอง
แฟ้มข้อมูล
ลักษณะของข้อมูลที่จัดเก็บสามารถสร้างเป็นแฟ้ม ( file ) ได้โดยในแฟ้มจะมีรายการข้อมูลเรียกว่าระเบียน ( record ) ภายในระเบียนจะมีกลุ่มข้อมูลย่อยเรียกว่าเขตข้อมูล ( field )

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เด็กชายคุณานนต์ 1/13 เลขที่ 3

1.พิมพ์ชื่อนักเรียนเป็นเลขฐานสอง

ค   = 10100100
อุ   = 11011000
ณ  = 11011000
อา = 11010010
น   = 10111001 
น   = 10111001
ต   = 10110101
์   = 11101100
2.พิมพ์เด็กเก่งและเด็กดีเป็นเลขฐานสอง
เอ  = 11100000
ด   = 10110100
็   = 11100111
ก   = 10100001
เอ  = 11100000
ก   =  10100001
่   = 11101000
ง   = 10100111
แอ = 11100001
ล   =  11000101
อะ =  11010000
ด   =  10110100
อี   =  11010101